Pedagogisk psykologi PDF eBook

Pearson International Content

Pedagogisk psykologi PDF eBook

Ordinarie pris 376 kr
Enhetspris  per 
Moms ingår.

Författare: Anita Woolfolk; Martin Karlberg
E-bok ISBN: 9780273761891
ISBN: 9780273761860
Språk: Swedish
Upplaga: 1
Utgivningsår: 2014


Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lŠrande och motivation,men Šven social och kulturell pŒverkan pŒ lŠrande, lŠrare och deras undervisning samt bedšmning.


Pedagogisk psykologi Šr den perfekta introduktionen i Šmnet. Den Šr anvŠndbar fšr alla somutbildar sig till lŠrare, om det sŒ Šr inom fšrskola, grundskola, gymnasium eller universitet.Boken har en teoretisk utgŒngspunkt, men ocksŒ en tydlig praktisk inriktning, och ger lŠsarenen grundlŠggande insikt i Šmnet under lŠrarutbildningen.


Boken innehŒller avsnitt om lŠrande och undervisning idag. Den behandlar olikaforskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliskautveckling samt teorier och forskning om kultur, mŒngfald och genus. Vidare presenteraskognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv pŒ lŠrandeoch motivation.


LŠsaren fŒr en grundlig introduktion till framstŒende teoretiker som Albert Bandura,Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinneroch Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedšmning.


LŠsaren fŒr, baserat pŒ de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratalskonkreta rŒd om hur man kan arbeta fšr att skapa motivation i klassrummet, hanteradisciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsŠttning, hjŠlpa elever att fšrstŒoch minnas, organisera lŠrandet, uppmuntra kreativitet, frŠmja elevernas sjŠlvstŠndighet ochmycket mer.


Pedagogisk psykologi Šr en utmŠrkt fšljeslagare genom hela studietiden!


Anita Woolfolk Šr professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State Universityoch Martin Karlberg Šr lektor i didaktik vid Uppsala universitet.